Bamboo Hill – Tianjin Vision Hill Plaza / Origin Architect

Jerome Powell

Bamboo Hill – Tianjin Vision Hill Plaza / Origin Architect

upper space. Image © Zhi Xiadetails. Image © Zhi Xiaend parts. Image © Zhi Xiastructure. Image © Zhi Xia+ 23